Peiriannydd Mecanyddol (Gwasanaethau Adeiladu) / Mechanical Engineer (Building Services)

Location
Caerphilly, Caerphilly (Caerffili)
Salary
£28,672 (SCP24) - £31,346 (SCP27)
Posted
16 Feb 2021
Closes
16 Mar 2021
Function
Engineer
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Peiriannydd Mecanyddol (Gwasanaethau Adeiladu)
Gradd 08, £28,672 (SCP24) - £31,346 (SCP27)
Amser llawn, 37 awr yr wythnos, Parhaol
Cyfeirnod - REQ0005623

Mae Cyngor Caerffili yn chwilio am Beiriannydd Dylunio Mecanyddol (Gwasanaethau Adeiladu) i weithio o fewn y tîm Gwasanaethau Eiddo prysur i ddarparu gwasanaethau dylunio mecanyddol mewn perthynas â sawl cynllun gwella cydamserol gan yr Awdurdod.

Fel arfer, mae gwerth prosiectau'n amrywio rhwng £1,000 a £300,000 ac yn amrywio o ran cwmpas i gynnwys pob agwedd ar ddylunio gwasanaethau adeiladu megis systemau gwresogi, amnewid boeleri a gwaith cynnal a chadw statudol gan gynnwys Legionella ac ar brosiectau i'r portffolio eiddo presennol ac adeiladu ysgolion newydd.

Mae sgiliau dylunio mecanyddol da a'r gallu i gyflawni prosiectau ar amser ac o fewn y gyllideb yn hanfodol.   Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cynnig pecyn apelgar sy'n cynnwys amodau gwaith da, gwyliau blynyddol hael, system gweithio hyblyg a phensiwn deniadol.     

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar gymhwyster Lefel 4 neu 5 ar Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru.  Er enghraifft, Tystysgrif Genedlaethol Uwch/Diploma Cenedlaethol Uwch (HNC/HND) mewn Peirianneg Fecanyddol neu Beirianneg Gwasanaethau Adeiladu a rôl Legionella City & Guilds am yr unigolyn cyfrifol/deiliad dyletswydd/landlord neu gyfwerth.     

Os,ar ôl darllen y Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person, hoffech chi gael trafodaeth anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Huw John ar 01495 235528 neuJohnh1@caerffili.gov.uk

Dyddiad Cau: 16 Mawrth 2021

Cyflwynwch gais ar-lein yma: www.caerffili.gov.uk.

Mae rhwymedigaeth gyfreithiol arnom ni i ofyn i chi ddarparu tystiolaeth o'ch hawl i weithio yn y Dernas Unedig.  Os cewch chi eich gwahodd i gyfweliad, byddwn ni’n gofyn i chi ddarparu dogfennau priodol fel eich tystysgrif geni/pasbort/trwydded waith yn unol â’r Ddeddf Mewnfudo, Lloches a Chenedligrwydd 1996.

 

Mechanical Engineer (Building Services)
Grade 08, £28,672 (SCP24) - £31,346 (SCP27)
Full Time, 37 Hours Per Week, Permanent
Reference - REQ0005623

Caerphilly Council require a Mechanical Design Engineer (Building Services) to work within the busy Property Services team to provide mechanical design services in relation to multiple concurrent Authority improvement schemes.

Projects typically range in value from £1,000 to £300,000 and range in scope to include all aspects of building services design such as heating systems, boiler replacements and statutory maintenance including legionella and on projects to the existing property portfolio and new build schools.

Good mechanical design skills and the ability to deliver projects on time and on budget are essential.  Caerphilly County Borough Council in return offer an appealing package which includes good working conditions, generous leave, flexi system and an attractive pension.  

Applicants must possess Level 4 or 5 qualification on the Credit and Qualification Framework for Wales. For example, HNC/HND in Mechanical Engineering or Building Services Engineering and City and Guilds Legionella role of the responsible person/duty holder/landlord or equivalent.  

If having read the Job Description and Person Specification you would like an informal discussion about the post please contact Huw John on 01495 235528 or email Johnh1@caerphilly.gov.uk

Closing Date: 16 March 2021

Please apply online at www.caerphilly.gov.uk

We are legally obliged to ask you to provide evidence of your right to work in the UK.  If you are invited to interview, you will be asked to provide appropriate documents such as your birth certificate/passport/work permit in accordance with the Immigration, Asylum and Nationality Act 2006.

Similar jobs

Similar jobs